如果a∥b,  b∥c,  d⊥a,那么(    ) A.b⊥d  &nb

初中数学 COOCO.因你而专业 !
套卷教案课件下载new 试题搜索答案
你好!请登陆注册
  • 难度: 使用次数:40 入库时间:2009-03-15

    如果ab,  bc,  da,那么(    

    Abd                  Bac                  Cbd                  Dcd

    答案


    A


如果没有找到你要的试题答案和解析,请尝试下下面的试题搜索功能。百万题库任你搜索。搜索成功率80%