如图,∠AOB=∠COD=90°,∠AOD=30°,则∠BOC等于(    ) A.60°&nbs

初中数学 COOCO.因你而专业 !
套卷教案课件下载new 试题搜索答案
你好!请登陆注册
  • 难度: 使用次数:330 入库时间:2009-03-15

    如图,∠AOB=COD=90°,∠AOD=30°,则BOC等于(    )

    A60°                   B90°                C150°                 D180°

    答案


    C


如果没有找到你要的试题答案和解析,请尝试下下面的试题搜索功能。百万题库任你搜索。搜索成功率80%