如图,CD∥AB,点O在AB上,OE平分∠BOD,OF⊥OE,∠D=110°,则∠AOF的度数是(

初中数学 COOCO.因你而专业 !
套卷教案课件下载new 试题搜索答案
你好!请登陆注册
 • 难度: 使用次数:2 入库时间:2019-08-11

  如图,CDAB,点OAB上,OE平分∠BODOFOE,∠D110°,则∠AOF的度数是( )

  A20°            B25°             C30°            D35°

  答案


  D【解答】解:∵CDAB

  ∴∠AOD+D180°,

  ∴∠AOD70°,

  ∴∠DOB110°,

  OE平分∠BOD

  ∴∠DOE55°,

  OFOE

  ∴∠FOE90°,

  ∴∠DOF90°﹣55°=35°,

  ∴∠AOF70°﹣35°=35°,


如果没有找到你要的试题答案和解析,请尝试下下面的试题搜索功能。百万题库任你搜索。搜索成功率80%