如图,在△ABC 中,G 是边 BC 上任意一点,D、E、F分别是 AG、BD、CE 的中点,

初中数学 COOCO.因你而专业 !
套卷教案课件下载new 试题搜索答案
你好!请登陆注册
 • 难度: 使用次数:18 入库时间:2018-06-06

  ABC G BC DEF AGBDCE 的中 SABC1 SDEF     值为„„„(   

  A    B.      C.      D.     

   

   
   
  答案


  C

如果没有找到你要的试题答案和解析,请尝试下下面的试题搜索功能。百万题库任你搜索。搜索成功率80%