若2x2my3与-5xy2n是同类项,则|m-n|的值是(   ) A.0   &nb

初中数学 COOCO.因你而专业 !
套卷教案课件下载new 试题搜索答案
你好!请登陆注册
 • 难度: 使用次数:52 入库时间:2018-01-10

  2x2my3与-5xy2n是同类项,则|mn|的值是(   )

  A0            B7              C1                  D.-1

  答案


  C

如果没有找到你要的试题答案和解析,请尝试下下面的试题搜索功能。百万题库任你搜索。搜索成功率80%